Compliance

  1. Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is opdrachtnemer verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie, voor zover die wordt gesignaleerd in het kader van de werkzaamheden, te melden aan het meldpunt ongebruikelijke transacties. Daarnaast is opdrachtnemer ingevolge de Wwft verplicht cliënten-onderzoek te verrichten ten aanzien van een potentiële opdrachtgever. Dit houdt onder meer in identificatie van de potentiële opdrachtgever en diens uiteindelijk belanghebbenden alsmede verificatie van diens identiteit voorafgaand aan de werkzaamheden. Opdrachtgever zal ten aanzien van het cliëntenonderzoek zijn volledige medewerking verlenen.

  2. Opdrachtgever zal opdrachtnemer in staat stellen zich te houden aan alle geldende wet- en regelgeving uit hoofde van de Wwft en zal opdrachtnemer (gevraagd en ongevraagd) terstond informeren over wijzigingen in de juridische structuur, de uiteindelijk belanghebbenden, de zeggenschapsverhoudingen en financiële inrichting van de opdrachtgever of de groep waartoe opdrachtnemer behoort.

  3. Opdrachtgever heeft een zelfstandige plicht tot naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Opdrachtgever garandeert dat alle door opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie (daaronder begrepen het ter beschikking stellen aan opdrachtnemer) voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden in verband met niet-naleving van deze wet- en regelgeving door opdrachtgever. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die opdrachtnemer in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.