Privacyverklaring

Contactgegevens
ETS Zakelijke Dienstverlening (hierna te noemen: ETS)
Pastoriestraat 74
5623 AT Eindhoven
Tel: 040 – 243 09 99
Email: info@ets.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
ETS verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • Financiële gegevens (in de meest ruime zin van het woord)
 • Juridische informatie
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerlijke staat

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ETS verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Paspoortgegevens in het kader van de Wet WWF

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
ETS verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen, mailen en/of schriftelijk te communiceren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om diensten te leveren.
 • ETS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaangifte en/of jaarrekening.

Geautomatiseerde besluitvorming
Op basis van geautomatiseerde verwerkingen neemt ETS geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van ETS) tussen zit. ETS gebruikt de volgende soorten computerprogramma’s en/of –systemen:

 • Fiscale software
 • Accountancysoftware
 • Salarisverwerkingssoftware
 • Database software
 • Microsoft Office (Word-Excel-Access-Outlook)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ETS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
ETS verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden alleen verstrekt, uitsluitend indien nodig, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ETS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ETS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan info@ets.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek toe te voegen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. ETS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:


https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ETS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevens- bescherming of via info@ets.nl.